Foto

RADUNO NAZIONALE ARMA AERONAUTICA

Torino 10/13 giugno 2011